Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna od kuchni!

Przejrzystość i pozytywne nastawienie dla dobra sprawy 🙂
Wierzymy, że publikowanie informacji o finansach RzeczJasna na naszej stronie internetowej pomaga nam budować dobry klimat do działania.

Więc śmiało, sprawdzaj!

Finanse RzeczJasna

Z czego się finansujemy?

Zgodnie z naszym Statutem finansujemy się z:
1)     składek Członków Stowarzyszenia,
2)     występowania o granty (instytucji rządowych, samorządowych, unijnych, innych organizacji itp.),
3)     organizowanie zbiórek pieniężnych ;
4)     organizowanie prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia,
5)      organizowanie imprez o charakterze dochodowym;
6) z przekazywanych nam darowizn.

Prowadzimy też odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą, z których przychody są w całości przeznaczane na działanie RzeczJasnej.
Z działalności zarobkowej finansujemy działania, na które nie mamy innego finansowania – np. kontynuacje cyklu Historie zaginionych światów, lub cykl filmów z dr. Wiesławem Skrobotem o mieście.

Na co wydajemy?

Za każdym naszym działaniem stoją ludzie.
Utrzymujemy więc stały zespół pracowników. W tym momencie (styczeń 2021) to już 9 osób na umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych. Do tego zatrudniamy okresowo osoby w ramach realizowanych projektów i działań. Przykładowo w 2020 roku to było dodatkowo 8 osób w różnym wymiarze czasu.
Wypłaty i koszty ZUSów i podatków od wynagrodzeń to największa pozycja w naszym budżecie.
Przyjęliśmy w RzeczJasna zasadę “płaskich” wynagrodzeń. To znaczy, że pełny etat pracy każdego wart jest tyle samo, a wysokość wynagrodzenia zależy po prostu od ilości czasu poświęcanego na pracę w organizacji.
Drugim największym kosztem jest nieustający zakup sprzętu do pracy oraz koszty licencji na oprogramowanie.
Ostatnią ważną pozycją w wydatkach są tzw. koszty administracyjne, na które głównie składa się koszt naszego biura księgowego (Czy wiecie, że stowarzyszenia takie jak nasze muszą prowadzić pełną księgowość?).

Rok 2022


Podsumowanie 2022 autorstwa RzeczJasna

Rok 2021


Podsumowanie 2020 autorstwa RzeczJasna

Rok 2020


Podsumowanie 2020 autorstwa RzeczJasna

Rok 2019

Podsumowanie 2019 autorstwa RzeczJasna

Rok 2018

Podsumowanie 2018 autorstwa RzeczJasna

Podsumowujące prezentacje o finansach Stowarzyszenia dla naszych Członków przygotowujemy od 3 lat, a lata poprzednie obiecujemy uzupełniać sukcesywnie.


Zobacz nasze sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za dany rok mamy obowiązek sporządzić do końca marca roku kolejnego!
Poniżej nasze bilanse oraz rachunki zysków i strat za poszczególne lata.

Ważne dokumenty

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź nasze dokumenty!